Saturday, March 15, 2008

آخه یکی نیست بگه چرا

خدا بگم این تارانتینو رو چیکارش کنه! یکی اومده دنبال تولید کنندگان کاغذ بگرده سر از این وبلاگ در آورده، واقعا که باعث شرمندگیه. اینو نگم چی بگم؟

3 Comments:

Anonymous MarMzok said...

همون ابراز شرمندگی و ندامت كنین كافیه ، در زمن باید تعهد بدین كه كارهای تارانتینو رو نبینید دیگه !

Thursday, March 27, 2008 5:14:00 AM  
Anonymous Iranian said...

هر چی می کشیم از دست این موتور های جستجو می کشیم به جان خودم! اعصاب برای آدم نمی ذارن اینا

Thursday, March 27, 2008 5:50:00 PM  
Blogger Beja Was Here said...

rap music isn't?

Rap music isn't WHAT?

Wednesday, April 02, 2008 9:05:00 PM  

Post a Comment

<< Home